Általános felhasználási feltételek

A Setler Alex EV. weboldalának látogatásával, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található ajánlatkérés/regisztráció/feliratkozás lehetőségével: A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Setler Alex Ev.. (székhely: 8700 Marcali, Marczali Henrik utca 1 ,1 em. 1 aj., Nyilvántartási szám 52677405; adószám: 69085543-1-34.; a továbbiakban „Setler Alex EV”, „üzemeltető”). Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Setler Alex Ev.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén: e-mail: setler.alex1994@gmail.com telefonszám: +36203456428 levelezési cím: 8700 Marcali, Marczali Henrik utca 1 ,1 em. 1

1. Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

1.1 A Setler Alex Ev. weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek az Setler Alex Ev. szellemi tulajdonát képezik. A Setler Alex Ev. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Setler Alex Ev. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart. 1.2 A Setler Alex Ev. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Setler Alex ev. weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára. 1.3 A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. DVD, pendrive, stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Setler Alex ev. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az 1.3. pont megszegésével a tartalmat lemásoló hozzájárul, hogy napi 10.000 Ft használati díjat fizet A Setler Alex Ev. részére. 1.4 Az Setler Alex Ev. által működtetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak a Setler Alex Ev. mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Setler Alex Ev. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

2. A weboldalak tartalma, felelősség

A Setler Alex Ev. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag A Setler Alex Ev. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként A Setler Alex Ev. szolgáltatásait nem veszi igénybe. A Setler Alex Ev. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, A Setler Alex Ev. -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem. A Setler Alex Ev. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Setler Alex Ev. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Setler Alex Ev. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok

A Setler Alex Ev. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben A Setler Alex Ev. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság

A Setler Alex Ev. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak. A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy A Setler Alex  Ev. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén A Setler Alex Ev. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

5. Egyebek

A Setler Alex Ev. bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási Feltételekből fakadnak.   Budapest, 2018.07.01.